1. Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gericht aan en gesloten met ondernemingen in de zin van art. I.1,1° WER. De klant die een bestelling plaatst bij Storopack Benelux NV (hiernavolgend “Storopack”) wordt steeds geacht een onderneming te zijn.
1.2. Behoudens expliciete afwijkende bepalingen wordt de klant geacht deze voorwaarden te kennen en in haar geheel te aanvaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Storopack. 

 

2. AANBOD

2.1. Storopack biedt basisproducten te koop aan (bv. Loose Fill, dozen, tapes, …), zowel in haar vestigingen als via haar webshop (koop-verkoopovereenkomst). 
2.2. Daarnaast verhuurt Storopack AIRplus®, PAPERplus®, FOAMplus® machines, i.e. een gepatenteerde systeem voor de productie van verpakkingsmaterialen, waarbij tevens bijbehorende gebruiksgoederen te koop worden aangeboden (gebruikersovereenkomst). 

 

3. OFFERTE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de klant zijn persoonlijke gegevens heeft meegedeeld aan Storopack en er een akkoord is over alle essentiële bestanddelen van de overeenkomst (voorwerp en prijs; desgevallend: contractvolume, duurtijd, maandelijkse gebruikersvergoeding, jaarlijkse onderhoudsvergoeding…).
3.2. Alle aanbiedingen, catalogi, brochures, prijslijsten van Storopack en de inlichtingen die zij verstrekt aan klanten zijn niet te beschouwen als offertes, en brengen als dusdanig geen verbintenissen teweeg. 
3.3. Een offerte van Storopack, in welke vorm ook, is vrijblijvend en indicatief. Zij bindt Storopack slechts nadat de klant deze tijdig en zonder voorbehoud heeft aanvaard of nadat Storopack de bestelling van de klant schriftelijk aanvaard heeft.
3.4. De geldigheidsduur van een offerte van Storopack wordt vermeld op de offerte zelf. Wordt de geldigheidsduur niet voorzien op de offerte, dan is de offerte geldig gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending.
3.5. Wijzigingen of aanvullingen op vraag van de klant na de bevestiging van aanvaarding, die de overeenkomst tot stand brengt, binden Storopack enkel wanneer zij hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
3.6. Overeenkomsten kunnen in het Frans, het Nederlands of het Engels worden gesloten.

 

4. VERKOOP OP AFSTAND

4.1. Als de klant zijn bestelling via de webshop plaatst, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Storopack de ontvangst van de bestelling en de overeengekomen prijs bevestigt. Na bevestiging van de bestelling door Storopack kan de bestelling niet meer worden gewijzigd, tenzij met meerkosten voor de klant. Het is dus belangrijk dat de klant zijn gegevens goed controleert voordat hij de bestelling plaatst. Eventuele vergissingen kunnen vóór het sluiten van de overeenkomst worden gemeld via telefoon (02 756 80 90), fax (02 756 80 70) of e-mail: sales@storopack.be.
4.2. De klant kan zijn bestelling via de webshop enkel plaatsen nadat hij zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met deze algemene voorwaarden.

 

5. SPECIFIEKE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN ONDER DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

5.1. De huur van machines voor de productie van verpakkingsmaterialen gaat steeds gepaard met de aankoop van bijhorende gebruiksgoederen.
5.2. De klant is verplicht de gebruiksgoederen die verbonden zijn met het gebruik van de machines van Storopack, exclusief bij Storopack aan te kopen. Storopack heeft het recht om de naleving van de exclusiviteitsverplichting te (laten) controleren. Bij overtreding van deze exclusiviteitsverplichting wordt aan de klant 45% van de prijs aangerekend van de gebruiksgoederen die normaal gezien in de resterende periode van de gebruikersovereenkomst op de machine(s) zouden verwerkt zijn.
5.3. De klant zal:
(A)    de machines in een onberispelijke reparatie- en bedrijfstoestand houden, in overeenstemming met een aanbevolen onderhoudsplan;
(B)    de machines uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en in overeenstemming met de handleidingen van de desbetreffende machines gebruiken;
(C)    de machines niet veranderen, ombouwen of op welke andere wijze dan ook wijzigen;
(D)    plaatjes, nummers, tekens of etiketten op de machines op geen enkele wijze verwijderen, afdekken of veranderen;
(E)    uitrusting niet zonder voorafgaande toestemming van Storopack van de opstellingsplaats die vermeld is in de gebruikersovereenkomst weghalen;
(F)    een machine niet incorporeren in een ander goed, met als gevolg dat het er een onderdeel van wordt en/of het weghalen ervan verhinderd wordt:
(G)    de machines voor hun actuele waarde verzekeren tegen brand, verlies en alle andere schade, en Storopack als begunstigde aanwijzen als een van de genoemde gebeurtenissen zich voordoet;
(H)    de machines of een onderdeel ervan niet bezwaren of verkopen;
(I)     Storopack te allen tijde op de hoogte houden van de plaats waar de machines zich bevinden. Storopack heeft steeds het recht de machines te inspecteren. In geval van verlies, schade of vernietiging van een machine, om welke reden dan ook, zal Storopack de kosten ervan aan de klant doorrekenen.
5.4. Storopack garandeert voor een periode van hoogstens twaalf (12) maanden vanaf de aanvang van de huur aan de klant, dat de machine conform is en geschikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking gesteld werd. Werd de huurovereenkomst voor een kortere duur dan twaalf (12) maanden aangegaan, dan neemt deze garantieperiode alleszins een einde samen met de huur. Voor de gebruiksgoederen geldt een garantieperiode van maximaal zes (6) maanden vanaf de datum van de levering. Niet-conforme machines en goederen kunnen binnen de geldende garantietermijnen kosteloos worden omgeruild, zonder dat de klant een vordering tot (bijkomende) schadevergoeding kan instellen.
5.5.Storopack kan éénmaal per jaar een preventief, beperkt en noodzakelijk onderhoud uitvoeren op haar machines, maar is hiertoe geenszins verplicht. Reparaties uitgevoerd door de klant of een derde, zonder toestemming van Storopack zijn evenwel verboden en geven aanleiding tot betaling van een schadevergoeding.

 

6. AFNAMEVERPLICHTING

6.1. De klant die een afnameovereenkomst sluit met Storopack, verbindt zich ertoe tegen de vastgestelde einddatum de overeengekomen hoeveelheid goederen aan te kopen. In ruil daarvoor verbindt Storopack er zich toe de overeengekomen hoeveelheid goederen in voorraad te houden.
6.2. Laat de klant na de overeengekomen hoeveelheid goederen tijdig af te nemen, dan is Storopack gerechtigd een stockagekost aan te rekenen van 55 Euro per pallet per begonnen maand.

 

7. PRIJZEN

7.1. De prijs is het overeengekomen bedrag in geld dat de klant dient te betalen in ruil voor de verstrekte goederen en/of diensten.
7.2. Behoudens andersluidend beding, wordt de prijs berekend aan de dagprijs op de dag van de bestelbevestiging door Storopack. De prijs van de gebruiksgoederen wordt bepaald a.d.h.v. de op dat moment geldende prijslijst van Storopack.
7.3. Prijzen zijn vermeld in EUR en altijd exclusief BTW, mogelijke transportkosten en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
7.4. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geldt de opgegeven prijs bovendien enkel bij totaalbestelling van alle in de offerte opgenomen elementen (bv. afname van volledige contractvolume).
7.5. Storopack is gerechtigd de overeengekomen prijs, met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, te verhogen indien één der prijscomponenten (zoals bijvoorbeeld de prijs van de grondstoffen, materialen, lonen, sociale lasten…) een verhoging onderging sinds de datum van sluiting van de overeenkomst. 

 

8. LEVERING EN OVERGANG VAN HET RISICO 

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, regelt Storopack het transport naar de klant.  De levering geschiedt onder toepassing van de Incoterm DAP (Delivered At Place).
8.2. Storopack levert evenwel uitsluitend in de Benelux. De levering geschiedt zonder meerkosten vanaf een aankoop van meer dan 200 EUR (excl. BTW). Voor bestellingen tussen 90 EUR en 200 EUR zal er een administratiekost van 20 EUR aangerekend worden. De minimale bestelwaarde bedraagt 90 EUR. Bestellingen onder 90 EUR worden derhalve niet aanvaard.
8.3. De levering van gebruiksgoederen aan distributeurs gebeurt steeds per pallethoeveelheid. Bij een kleinere afname worden handlingskosten aangerekend. De klant aanvaardt dat hierbij een tolerantiemarge van 5% wordt gehanteerd. Afwijkingen – in plus of in min – van het bestelde aantal gebruiksgoederen die beperkt blijven tot 5% dienen te worden gedoogd en kunnen geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding, laat staan tot ontbinding van de overeenkomst.
8.4. Leveringstermijnen zijn steeds louter indicatief en binden Storopack niet. Enige vertraging in de leveringstermijn kan dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding aan de klant, laat staan tot ontbinding van de overeenkomst.
8.5. De overgang van het risico op verlies of beschadiging van de goederen, door welke oorzaak ook, en/of voor de schade die door deze goederen wordt veroorzaakt, wordt geregeld door de Incoterm DAP (Delivered At Place)
8.6. Indien de klant nalaat om de goederen in ontvangst te nemen binnen een termijn van 5 dagen nadat hij over de levering was ingelicht, dan heeft Storopack het recht de overeenkomst te ontbinden lastens de klant, dan wel om een schadevergoeding te eisen wegens wanprestatie. 

 

9. TERUGZENDING VAN GOEDEREN

9.1. De klant is verplicht de goederen en machines evenals de verpakking onmiddellijk na de levering ervan te onderzoeken op zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering worden gemeld, anders worden de geleverde goederen en machines geacht in perfecte staat te zijn geleverd. 
9.2. Indien het gebrek verborgen was bij de levering dient het, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 1 maand na de levering door de klant worden gemeld. Hiervoor kan de klant Storopack bereiken op het e-mailadres sales@storopack.be. De melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.
9.3. Als het gebrek aan de eigen fout of nalatigheid van de klant te wijten is (gebrekkige installatie, opslag, operationaliteit…), dan kan Storopack hiervoor niet worden aangesproken.
9.4. Bij aanvaarding van de klacht, ontvangt de klant een teruggavebon. Indien de klant de goederen terugstuurt, moeten deze steeds worden vergezeld van de teruggavebon en de leveringsbon. Vervolgens wordt een nieuw en conform of soortgelijk goed geleverd.
Indien Storopack de klacht niet aanvaardt, heeft de klant niet het recht de goederen terug te zenden.
9.5. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 

10. BETALING

10.1. Alle facturen van Storopack zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel. 
10.2. De facturen van Storopack zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. In elk geval kan de betalingstermijn de wettelijke 60 dagen factuurdatum nooit overschrijden.
10.3. Bij niet-betaling van het volledige bedrag tegen de vervaldatum, wordt het factuurbedrag, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele verwijlinterest ten belope van 10% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimum van 90,00 EUR, onverminderd het recht van Storopack om de werkelijke omvang van haar schade te bewijzen en te vorderen. 
10.4. Storopack behoudt zich het recht voor om betaling van haar factuur te eisen vooraleer zij de bestelde goederen levert. Betreft het de eerste bestelling van de klant, dan zal Storopack voorafgaande betaling eisen.
10.5. De maandelijkse gebruikersvergoeding voor het gebruik van de machines wordt door Storopack aan het begin van de maand gefactureerd.

 

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt Storopack de normale zorg in acht. Haar verbintenissen ingevolge de overeenkomst met de klant zijn te beschouwen als inspanningsverbintenissen.
11.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Storopack beperkt tot maximum het bedrag betaald door de klant voor de geleverde goederen. Is de aansprakelijkheid van Storopack betrokken in het kader van een gebruikersovereenkomst die de verhuur van een machine tot voorwerp heeft, dan blijft haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag van de opbrengst van de gebruikersovereenkomst zoals in het vorige boekjaar gerealiseerd. 
11.3. De aansprakelijkheid van Storopack blijft eveneens beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd.
11.4. Behalve in geval van bedrog of een zware fout, kan Storopack onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of onvoorzienbare schade, met inbegrip van schade geleden door verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, imagoschade bij de klant of als gevolg van een vordering ingesteld tegen de klant door een derde, zelfs wanneer Storopack op de hoogte was gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

12. OPZEGGING

12.1. Tenzij anders werd overeengekomen, wordt de gebruikersovereenkomst, die de ter beschikking stelling van machines en bijbehorende gebruiksgoederen tot voorwerp heeft, gesloten voor een duurtijd van één jaar. 
12.2. De gebruikersovereenkomst, in de zin van art. 2.2, wordt stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, tenzij een van beide partijen uiterlijk drie maanden vóór de afloop van de lopende eenjarige periode te kennen geeft de gebruikersovereenkomst te willen beëindigen. Deze kennisgeving dient te geschieden per aangetekende brief, doch hoeft geen nadere motivering te bevatten.
12.3. De klant is desgevallend gehouden om Storopack te vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, die voor de klant verworven blijven. 
12.4. De koop-verkoopovereenkomst, in de zin van art. 2.1, wordt gesloten voor een bepaalde duur en kunnen niet stilzwijgend worden verlengd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de koopovereenkomst.

 

13. ONTBINDING

13.1. Elke partij kan, mits voorafgaande ingebrekestelling per aangetekende brief, de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij een ernstige en toerekenbare wanprestatie begaat. De in gebreke blijvende partij dient eerst nog een redelijke mogelijkheid te worden gegeven om toch aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
13.2. Met name het uitblijven van tijdige betaling van een factuur van Storopack, het nalaten van de klant om de overeengekomen minimumhoeveelheden gebruiksgoederen af te nemen en het nalaten door de klant om tijdig de door haar bestelde goederen in ontvangst te overeenkomstig artikel 8.6, kwalificeren als ernstige wanprestaties die de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant rechtvaardigen, onverminderd het recht van Storopack om tevens een schadevergoeding te eisen.
13.3. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de klant, is die laatste verplicht om de goederen die de eigendom zijn van Storopack of beschermd zijn door een eigendomsvoorbehoud binnen de 48 uur en op eigen kosten terug te zenden. Indien de klant dit nalaat, is Storopack gerechtigd de goederen terug te nemen of te laten terugnemen, zonder formaliteiten en op kosten van de klant. Daarnaast zal de klant aan Storopack een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de totale som van deze goederen, onverminderd het recht van Storopack om de werkelijke omvang van haar schade te bewijzen en te vorderen.

 

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Indien het voorwerp van de overeenkomst een overdracht van eigendom uitmaakt, blijven deze uitsluitend eigendom van Storopack, tot het moment van volledige betaling van al wat de klant verschuldigd is, met inbegrip van de prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoeding.
14.2. Het risico van verlies of tenietgaan van de verkochte goederen gaan evenwel integraal over op de klant vanaf de datum van levering.
14.3. De klant is verplicht om de goederen die door Storopack onder eigendomsvoorbehoud werden geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbare eigendom van Storopack op een afgezonderde plaats te bewaren.
14.4. Zolang de eigendom van de goederen niet op de klant is overgegaan, mag deze de geleverde goederen niet vervreemden of bezwaren, tenzij dit strikt noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Storopack kan haar eigendomsvoorbehoud desgevallend laten gelden op alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de vervreemde of bezwaarde goederen of op het goed dat ontstaan is na de (toegestane) verwerking van de door haar geleverde goederen.
14.5. Storopack is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud werden geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren.
14.6. In geval van een beslag of een aanspraak door een derde op de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van Storopack vallen, verbindt de klant zich ertoe om eerst de derde via aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud van Storopack. Daarnaast is de klant gehouden om Storopack zelf binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, via aangetekend schrijven of e-mail (sales@storopack.be) te verwittigen, zodat zij haar eigendomsrecht geldend kan maken.

 

15. OVERMACHT

15.1. Storopack, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van partijen. Het is niet vereist dat deze gebeurtenissen de uitvoering van de verbintenissen van Storopack onoverkomelijk maken, het volstaat dat deze gebeurtenissen de uitvoering ervan zeer ernstig bemoeilijken (bv. pandemieën, zeer ernstige en aanhoudende leveringsproblemen bij leveranciers, aanzienlijke prijsverhogingen bij leveranciers…). 
15.2. In geval van overmacht is Storopack gerechtigd om de overeenkomst aan deze nieuwe, niet-toerekenbare omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder tot betaling van een schadevergoeding aan haar klant gehouden te zijn.

 

16. GDPR

16.1. De persoonsgegevens van de klant zijn uitsluitend bestemd voor het klantenbeheer (met inbegrip van de dienst na verkoop, de waarborg en de veiligheid) van Storopack. Storopack bevestigt bij de verwerking van de persoonsgegevens steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming te zullen respecteren.
16.2. De klant die als natuurlijk persoon zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een verzoek per e-mail gericht aan sales@storopack.be met vermelding van zijn/haar naam en adres. Hij/zij kan zich eveneens tegen de voorgenomen verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, die worden verkregen met het oog op directe marketing, verzetten.
16.3. Storopack levert grote inspanningen om de beveiligde gegevensoverdracht van de persoonsgegevens van haar klanten te verzekeren.

 

17. VERTROUWELIJKHEID

De klant verplicht zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van de informatie m.b.t. Storopack, haar activiteiten en organisatie te respecteren en niet te delen met derden zonder toestemming van Storopack. 

 

18. NIETIGHEID

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de bijzondere voorwaarden of van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg en tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

19. RECHTSMACHT

19.1. De overeenkomst en de rechtsverhouding tussen Storopack en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
19.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement waar Storopack haar maatschappelijke zetel heeft op het ogenblik dat het geschil aanhangig wordt gemaakt bevoegd, of de rechtbanken van het arrondissement Brussel. 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01/07/2022. Zij vernietigen en vervangen alle vorige.